Working Group.

rafiq_sir

M. Rafiqul Islam (Ph.D.)
Convener

law_borhan

M. Borhan Uddin Khan (Ph.D.)
Co-Convener

law_borhan

Taslima Mansor (Ph.D.)
Co-Convener

sir
M. Shahidul Islam  (Ph.D.)
Member Secretary

 

Members:

eng_neelima.akhter

Ms. Neelima Akter

law_borhan

M. Jahangir Alam Chowdhury (Ph.D)

korobi

Biswas Karabi Farhana  (Ph.D)

photo-of-raihan-habib

Raihan Habib (Ph.D)

fazlu-photo

Md. Fazlul Haque

erfan

Haseeb Md Irfanullah  (Ph.D)

kashem_photo

M.Abul Kasem   (Ph.D)

law_borhan

Md.Ziaur  Rahman Kahn (Ph.D)

law_borhan

Md. Azizur Rahman  (Ph.D)

law_borhan

A.R.M. Solaiman  (Ph.D)

yeasmin

Feroza Yasmin (Ph.D)